Dvě ekonomky, co chtěly neekonomické téma

Autorky: Karolina Jandová, Mária Králiková
Mentoři: Lenka Hankovcová, Jan Sedláček (Billigence)

Jak to celé začalo

Začátek našeho běhu probíhal naštěstí ještě offline, takže jsme měly šanci se všechny osobně poznat a dozvědět se o sobě něco víc při výuce a na povýukových hospodách. Na základě společných zájmů a představ o projektu jsme se my dvě nakonec spojily, a vznikl tak tým č. 9 Mária & Karolina.

Výběr tématu

Jandová Karolina

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store